7. 9. 2017

Dvojka středočeské kandidátní listiny Magdalena Davis

Půda je v současnosti ohrožována řadou negativních vlivů, které ji mohou nenávratně degradovat nebo zničit. „Jeden centimetr půdy se tvoří sto let, člověk však dokáže metr půdy zničit během jedné minuty. Toto by nemělo být praktikou blízké ani vzdálené budoucnosti, pokud chceme zachovat přívětivé prostředí pro další generace“ vysvětluje Magdalena Davis (dvojka na kandidátce Zelených ve Středočeském kraji).

Půda je přitom jedna z nejcennějších součástí životního prostředí, neboť nám poskytuje obživu, zadržuje vodu v krajině i plní řadu dalších klíčových funkcí, a to jak v přírodních ekosystémech, tak v kulturní krajině. Zábory půdy, eroze, zhutnění těžkou technikou, zpevňování povrchu, využívání průmyslových hnojiv a kontaminace škodlivými látkami jí přitom mohou nenávratně zničit v relativně krátkém čase.

„Zelení nabízejí dvě možná řešení, jak pomoci půdě a ochránit ji před degradací. Navrhujeme upravit platné zákony a na ně navázané dotační programy. Ochrana půdy je jednou z našich legislativních priorit“ uvedl Petr Štěpánek (lídr Zelených pro Středočeský kraj).

Zábory půdy pro výstavbu totiž znamenají v mnoha případech úplné zničení půdního celku. Obzvláště zničující jsou projekty, které vyžadují velké plochy mimo zastavěná území, jako např. překladiště a montovny. Našim reálným opatřením na zlepšení stavu je proto návrh na zásadní navýšení poplatků za vynětí zemědělské půdy z půdního fondu a zavedení ekologického poplatku za její zničení. Cílem takových opatření bude investiční zvýhodnění oblastí brownfieldů, tedy starých nevyužívaných průmyslových areálů na úkor úrodných polí. Nebo alespoň omezení zabrané půdy na nezbytné minimum. Dosáhnout chceme také vyššího zastoupení zeleně při vzniku ploch se zpevněným povrchem, ať už se bude jednat o parkoviště či překladiště. Naše krajina již další asfaltová a betonová moře nepotřebuje.

Petr Štěpánek, lídr středočeských Zelených

Dalším problémem, se kterým se chceme poprat, je eroze a s tím spojená ztráta organických složek z půdy, která je způsobena špatným a nešetrným hospodařením v krajině. Proto bude naší snahou racionalizace postupů v zemědělství. Jedním z našich legislativních a dotačních cílů je tak stanovení maximální výměry půdního bloku, tedy velikosti pole, a s tím spojeného rozčlenění polí mezemi nebo dřevinnou vegetací. Bojovat chceme i se stále dramatičtějším zhutněním půdy způsobovaném přejezdy těžké zemědělské techniky, například dotováním nákupu šetrné mechanizace (nákup lehkých traktorů a strojů s nízkotlakovými pneumatikami), či úpravou termínů určených k pojezdu mechanizace po poli. Stranou neponecháme ani znečištění  půd, ať již chemickými látkami nebo cizorodým materiálem. Chceme proto navrhnout legislativní rámec, který bude přísně trestat nejen původce zamoření, ale i další subjekty (počínaje úředníky, kteří nečinili potřebná opatření, ačkoli o hrozbách věděli, a konče firmou, které se na převozu nebezpečného materiálu podílela). V případě zemědělství budeme motivovat ty zemědělce, kteří omezí používání pesticidů na minimum.

„Cílem nejen českých Zelených, ale i Evropské komise je snižování používání průmyslových hnojiv. V tomto směru chceme zpřísnit zákon o hnojivech a rozšířit nitrátovou směrnici i do zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě přímých opatření budeme navrhovat zvýhodnění formou dotací pro ty zemědělce, kteří sníží používání průmyslových hnojiv nebo je přestanou využívat úplně a budou místo toho využívat statková hnojiva, kompost, zelené hnojení a mulčování. Jen zdravá půda nám dá zdravé a prospěšné potraviny“ uvedla Magdalena Davis.