17. 6. 2020

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová dle oficiálního dopisu ze dne 25. května 2020 na dotčená ministerstva (Ministerstvo dopravy a Ministerstva životního prostředí) a předsedu vlády významně překračuje své kompetence a „úkoluje“ úřady státní správy ve věci stavby dálnice D3 v trase východní přes Středočeský kraj.

Konkrétně hejtmanka urgovala vydání stanoviska k povolení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů a zjišťovacímu řízení EIA. Tedy, přeloženo z úřední do běžné řeči, hejtmanka se snaží urychlit vydání rozhodnutí o posouzení toho, zda podklady ke stavbě dálnice jsou připraveny dostatečně podrobně a kvalitně. Tyto podklady se týkají například vlivu stavby na zásoby podzemní vody nebo zatížení obyvatel hlukem a smogem z dopravy. V dalších pasážích citovaného dopisu hejtmanka dále explicitně dotčené obce vydírá, když uvádí, že obce ve středních Čechách se bez souhlasu s výstavbou dálnice D3, vybudování vodovodu nedočkají a tímto chce paní hejtmanka cit.: „…vytvářet tlak na část obcí, které úmyslně a aktivně bojují proti dálnici D3…“.

Jedná se další z řady důkazů (např. využití služebního automobilu pro soukromé účely manžela, svévolné zastrašování zaměstnankyně záchranné služby výpovědí a následně trestným oznámením…), že paní hejtmanka překračuje svoje pravomoci a je přesvědčená, že řídit kraj i všechny úředníky jako firmu, tedy podle sebe, je v pořádku. Sám fakt, že volený zástupce samosprávy úkoluje vedení ministerstev, aby „dohlédla“ na výkon státní správy jiných úřadů, je nepřípustným zásahem do nestrannosti úředního rozhodování. Paní hejtmanka tedy opětovně prokázala svoji nekompetenci pro zastávání této funkce, a proto apelujeme na voliče, abys tímto přístupem k vládě vyjádřili nesouhlas v podzimních krajských volbách.

Jan Stachura
předseda jílovských Zelených