12. 10. 2017

Jednou z dlouhodobých priorit Zelených je větší šetrnost zemědělství a potravinářského průmyslu k přírodě v tom nejširším slova smyslu. Podporujeme proto ekologické zemědělce i výrobce biopotravin, ale zároveň usilujeme o proměnu konvenčního zemědělství a potravinářství jako celku. Chceme, aby se z něj stalo odvětví, které se chová šetrněji k zemědělské půdě i ke konečnému konzumentovi.

Dvojka středočeské kandidátní listiny za Zelené Magdalena Davis.

První krok ke zlepšení situace je spojen s důsledným naplňováním směrnic Evropské unie, které vyžadují snižování dávek průmyslových hnojiv a pesticidů v zemědělství. A to nejenom kvůli ochraně přírody a půdy, ale i samotného spotřebitele. Současná praxe používání nepřiměřené množství těchto látek v zemědělství, i jejich nevhodná kombinace, je dlouhodobě neudržitelná. Jak dokládají zprávy Státní zemědělské a potravinářské inspekce či Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, pesticidy se dostávají až do našeho jídelníčku. Někdy je to v dávkách, které (při současném stupni vědění) považujeme za bezpečné, jindy je množství pesticidů daleko za přijatelnými limity a hrozí reálné nebezpečí, že ohrozí naše zdraví. Spotřebitel se přitom o obsahu pesticidů v potravinách často nemá možnost dozvědět. „Proto je důležité, aby používání pesticidů podléhalo přísné regulaci a následné kontrole. Jen tak se do našeho nákupního koše dostanou potraviny zcela bezpečné“, uvádí Magdalena Davis, dvojka středočeské kandidátní listiny za Zelené.

Pesticidy ale nekončí jen na našich talířích. Hromadí se v půdě, v zásobnících podzemních vod, i v tělech zvířat. Pesticidy se postupně stávají nedílnou součástí prostředí, ve kterém žijeme.“, dodává Jiří Čejka, předseda středočeských Zelených a kandidát do Poslanecké sněmovny ČR. V zemědělství se přitom pesticidy a průmyslová hnojiva používají kvůli tlaku na navyšování výnosů kulturních plodin, k čemuž ale dochází na úkor kvality půdy. Ta se během několika málo let degraduje a její produkční schopnosti rychle klesají. Pokles zemědělce nutí k jejich opětovnému použití, tentokrát ve větších dávkách. Tím se degradace půdy urychlí a proces se zacyklí.

Předseda středočeských Zelených Jiří Čejka s Magdalenou Davis během krajské konference

Cestou, jak tento nebezpečný kruh přetnout, je lepší starost o půdu. Chceme proto prosadit komplexní zákon, který by se ochraně půdy věnoval a který by řešil hlavní problémy dneška: erozi, ztrátu organických složek i zhutnění a s tím spojené špatné zadržování půdní vláhy, zábory pro výstavbu a zpevňování povrchu, kontaminaci škodlivými látkami i využívání průmyslových hnojiv. Současně chceme omezit dotace pro ty velkozemědělce a potravinářské podniky, jejichž zemědělské postupy naši půdu ničí. Velké potravinářské koncerny dotace nepotřebují, v jejich dotování nevidíme žádný veřejný zájem. Naopak chceme podporovat malovýrobce a jejich přímé propojování se zákazníky, v čemž spatřujeme správnou cestu, jak zajistit, aby spotřebitel měl lepší přehled o tom, jak jsou jemu dodávané potraviny produkovány.

K půdě, která nás živí a která by měla živit i naše vnuky, musíme přistupovat šetrně. Pokud půdu zničíme, zničíme si i naší budoucnost!