13. 1. 2016

V přípravách na krajské volby pokračujeme s našimi koaličními partnery. Program, se kterým předstoupíme před voliče, je pro nás smlouvou, kterou uzavíráme mezi sebou a našimi voliči.

Ve společné shodě budeme prosazovat:

1) Finance a krajský úřad

Všichni občané kraje mají právo na hospodárnou, efektivní a účelnou krajskou správu.

S krajskými penězi budeme hospodařit maximálně hospodárně a racionálně, jak jsme zvyklí hospodařit v obcích. Zeštíhlíme a zefektivníme provoz krajského úřadu. Nastolíme vyšší standard práce a otevřenosti pro veřejnost. Krajské peníze nemohou sloužit k propagaci a sebeprezentaci hejtmana a radních. Zvětšíme objem finančních prostředků ve fondech na podporu kultury, památkové péče, cestovního ruchu a na ochranu životního prostředí. Vyčerpáme všechny možnosti na čerpání dotací z EU. Zajistíme transparentní zadávání veřejných zakázek a transparentní přidělování dotací. Budeme podporovat férové drobné a střední podnikání, které je významným zdrojem daňových příjmů i zajišťuje uplatnění řadě pracovitých lidí. Nepřipustíme protekci a korupci. Chceme, aby se Středočeský kraj zapojil do akce „Vlajka pro Tibet“.

(První bod programového desatera)