10. 3. 2020

Začátkem ledna 2020 skoro tisícovce lidí, kteří podepsali nesouhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) nového kamenolomu u Lešan, doslova „spadl kámen ze srdce“. Báňský úřad zrušil řízení ke stanovení dobývacího prostoru v lokalitě Holé vršky u Nové Vsi v katastru obce Lešany. Je to výsledek několikaletého snažení občanů a spolků na ochranu krajiny z okolí Lešan, Hostěradic, Netvořic, Kamenného Přívozu a Kamenného Újezdu.

Občané se proti otevření kamenolomu postavili již na podzim roku 2016, kdy se o záměru otevřít kamenolom dozvěděli z jednání zastupitelstva dotčené obce Lešany. Velmi rychle se podařilo sehnat podpisy osmi set lidí z obcí z blízkého okolí. Pro nesouhlas měli a mají občané závažné důvody. Jednak by došlo k významnému poškození krajiny, odtěžením Holých vršků by zmizel nejen les, ale i přirozená hluková bariéra, kterou kopec tvoří díky své poloze mezi plánovanou trasou dálnice a obcí. Reálně rovněž hrozilo snížení hladiny spodních vod (v lokalitě se nacházejí zdroje pitné vody) a poškození nemovitostí (předpokládaly se trhací práce a nejbližší domy byly jen 300 m vzdálené). Plán investora nepočítal s žádnými úpravami komunikací, přestože komerční těžba měla probíhat po dobu 20 let a nutně by stav místních komunikací ovlivnila.

Firma svůj záměr odůvodňovala dodáváním kamenem pro výstavbu dálnice D3, ale v blízkosti se již nyní nachází další dva funkční lomy, a to v Krhanicích a Prosečnici se zásobami kamene na 70 až 100 let těžby. Celé Posázaví i blízké Povltaví je navíc lomy poseté a s argumentem těžařů, že se stavebního kamene nedostává, také nelze jednoznačně souhlasit. Moderní stavitelství dokáže stále více zužitkovat stavební odpad a to je cesta, kterou bychom se i my v Česku měli vydat. Předpokládá to však aktivní činnost Ministerstva průmyslu a obchodu, které by se mělo zasazovat o šetrné hospodaření s nerostnými zdroji a podporovat inovace a úspory ve všech oborech.

napsala a za petiční výbor občanů jednala
Daricha Moravčíková
členka vedení krajské organizace Strany zelených Středočeského kraje