26. 5. 2020

Městům i krajině chybí funkční zádržný systém na dešťovou vodu

„Letošní extrémně suchá sezóna ukázala, že nedostatkem vody je postižena v podstatě již celá republika. Letošní srpen byl třetím nejteplejším od roku 1961, zásoby podzemních vod ubývají, podobně je na tom i povrchová voda v řekách či přehradách. Musíme proto vodu lépe využívat pro různé účely. To znamená např. akumulovat srážkovou vodu, abychom ji mohli hospodárně využít v době sucha,“ řekl ke konci roku 2019 ministr Richard Brabec.

Dotace k podpoře sběru dešťové vody jsou již stálicí v široké škále podpor Ministerstva ŽP ČR. V průběhu roku 2017 byla vyhlášena dotace Dešťovka s alokací 100 milionů Kč. A do 28 hodin bylo přijato 2 279 žádosti, což potvrdilo kritickou nutnost podpory tohoto způsobu hospodařeni s vodou po celém území republiky.

Ve druhé vlně dotačního programu bylo alokováno 340 milionů Kč. Následně v roce 2018 byla vyhlášena dotační výzva č. 113, kde bylo alokováno 1 800 000 000 Kč na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní s podporou 2 typů nádrží:

 • Akumulační nádrže k odchytávání vody z budov sloužící k zalévaní městské zeleně, provozu městských WC
 • Retenční nádrže – protipovodňové opatření, slouží k odchytu vody v případě přívalových dešťů a jejich postupné odvádění do kanalizačního systému

Rozsah žadatelů o hospodaření s vodou byl rozšířen na :

 • Kraje
 • Obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Fyzické osoby – podnikající

Dotační program MŽP bohužel nestanovuje požadavky na materiálové provedení nádrži ani požadavky na jejich certifikace s ohledem na životní prostředí. Ve většině jsou dotovaný nádrže plastové s jednorázovým použitím.

Evropský parlament dne 23.3.2019 schválil zákaz jednorázových plastů od roku 2021. Sice zákaz se týká znečišťování oceánu kde plastový odpad představuje 80% znečistění ale díky nekoncepčnímu dotačnímu programu MŽP ČR budeme mít plastem zaneřáděno i celé podloží našeho státu, každý kraj, každou obec, školy, firmy, domy.

Přitom s využitím recyklovatelných materiálu jako železo, které na rozdíl od jiných materiálu přírodě blízké a recyklovatelné do nekonečna dotační program MŽP ČR by neměl chybu.

Dotační program retenčních nádrži Ministerstva Zemědělství zase bude plošně náročný a nepočítá s extrémním odpařováním z vodní hladiny.

Ale jsou i smart způsoby nakládání a sběrem dešťových vod. V současné době ve Francii přistupuji k akumulacím nejen přívalových, dešťových vod ale i pitné vody do ocelových modulově nastavitelných akumulačních nádrži. Nádrže jsou uvnitř ošetření antikorozní a izolační vrstvou, která způsobuje absolutní hladkost a zajišťuje integritu proti hromadění znečištění a zápachu. Nádrže jsou instalovány městy jak k zajištění vody k zálivce městské zeleně, sportovních trávníku tak i k protipožárním účelům. Slouží jako retenční nádrže u dálnic a masivně se rozšiřuje jejich využiti i do lesnictví a zemědělství.

Podobný přístup je nutné uplatnit v České republice i v oblasti dotační politiky. Na rozdíl od plastových a železobetonových nádrži ocelové nádrže jsou nepropustné a lze je testovat na nepropustnost i po delší době užití, plně a donekonečna recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí v ohledu i vlastního rozložení v případě ponechání bez recyklace což o plastu říci nelze.

Daricha Moravčíková